Logofie

Aanbod

 

Waarvoor kan u allemaal bij ons terecht

 

Leerproblemen

en -stoornissen

Leerproblemen en -stoornissen

  Wanneer uw kind problemen ondervindt met het onder de knie krijgen van de leerstof kan u uw bezorgdheden meedelen aan de leerkracht, het zorgteam of een medewerker van het CLB (Centrum voor leerlingbegeleiding). Ook leerkrachten kunnen leerlingen met problemen aanmelden bij de medewerker van het CLB op een MDO (multidisciplinair overleg). Er zal dan in de eerste plaats bekeken worden wat de extra ondersteuning op school kan verhelpen. Wanneer deze alsnog niet afdoende is, zal de (zorg)leerkracht dit opnieuw melden aan het CLB. Het CLB neemt dan de regie op zich voor het verder verloop van het traject, voor de keuze van de interventies en voor de conclusies. Een externe hulpverlener (logopedist, kinesist, …) kan dan ingeschakeld worden.   Het is belangrijk dat het CLB steeds op de hoogte wordt gebracht van alle veranderingen in de zorg en van eventuele bijkomende zorg door externen. Van u, als ouder, wordt verwacht dat u alle documenten bezorgt aan de betrokken partijen. Dit is noodzakelijk met het oog op een eventueel attest, mocht er een diagnose (dyslexie, dysorthografie, dyscalculie, …) gesteld worden. Voor het attesteren is het CLB verantwoordelijk. De diagnose wordt gesteld door de therapeut wanneer aan alle criteria is voldaan. Bij een attest hoort een contract met STICORDI-maatregelen. Sticordi is een letterwoord voor: stimuleren, compenseren, remediëren, differentiëren en dispenseren. Dat zijn diverse maatregelen als ondersteuning om (verdere) leerachterstand te vermijden. Het opstarten van externe hulp zal enkel zijn nut bewijzen wanneer de therapieën wekelijks gevolgd worden en er opvolging is thuis. Dit wil ook zeggen dat de therapie wordt verder gezet tijdens de vakanties.  
Meer informatie over lezen
Meer informatie over rekenen
Meer informatie over spelling
 

Taalontwikkelings- problemen en –stoornissen

Taalontwikkelingsproblemen en -stoornissen

  Wanneer uw kind bepaalde mijlpalen binnen de taalontwikkeling niet behaalt kan het aangewezen zijn uw zorgen uit te spreken tegen de leerkracht of een CLB-medewerker. Zij zullen samen met u beslissen of het zinvol is om een logopediste te contacteren. Deze zal een onderzoek plannen om te bekijken of logopedische begeleiding noodzakelijk is.   Er is sprake van een vertraagde taalontwikkeling wanneer een kind op taalgebied beduidend achterblijft of negatief afwijkt in vergelijking met leeftijdsgenootjes. Een vertraagde taalontwikkeling kan samenhangen met een algehele ontwikkelingsachterstand, een informatieverwerkingsprobleem of een gehoorprobleem.   Een logopedist bepaalt aan de hand van testen het talige niveau van het kind in vergelijking met zijn leeftijdsgenootjes. Taalbegrip, taalproductie en communicatievaardigheden komen aan bod. Na diagnose wordt in overleg met de ouders een plan gemaakt om zo gericht mogelijk aan de taalontwikkeling te werken.  
Meer informatie over taal
Meer informatie over neurogene stoornissen
 

Articulatieproblemen

Articulatieproblemen

  Tot de leeftijd van 5 jaar is het niet abnormaal dat er spraakproblemen voorkomen. Er wordt pas gesproken van een articulatiestoornis als de problemen blijven of als er een klank of meerdere klanken foutief gearticuleerd, weggelaten, vervangen of vervormd wordt.   Er kunnen 2 soorten articulatiestoornissen voorkomen: fonetische stoornis of fonologische stoornis.  
Meer informatie over articulatieproblemen
 

Foutief mondgedrag

slikproblemen

Foutief mondgedrag en slikproblemen

  Onder foutief mondgedrag worden de gewoonten verstaan die een negatief effect hebben op de mondspieren en tanden: afwijkende tonghouding in rust, open mondgedrag en habitueel mondademen en afwijkend slikken.   Ook bij orthodontie is logopedische therapie gericht op het wegwerken van foutieve gewoonten en optimaliseren van correct mondgedrag.  
Meer informatie over afwijkende mondgewoonten